بررسی بهبود نتایج مقاومت فشاری بتن در صورت استفاده توأم افزودنی میکروسیلیس با فوق روان کننده


3 سال پیش ، چهارشنبه 6 اسفند 1399

اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی

در این تحقیق نمونه هایی از بتن با درصد های متفاوت میکروسیلیس ساخته و مورد آزمایش قرار گرفت، سپس در دو مقدار میکروسیلیس که بهترین نتایج مقاومت فشاری را کسب نمود با اضافه کردن فوق روان کننده باکاهنده قوی آب نمونه هایی ساخته و مورد آزمایش مقاومت فشاری قرار گرفتند.)

یکی از مهم ترین و پرخاصیت ترین ماده مهندسی جهان میتوان به بتن اشاره کرد. همواره سعی شده است تا بتن با کیفیت و خصوصیات مورد نیاز متفاوتی که انتظار داریم دست یافتنی باشد. کاربرد روزافزون بتن در مصارف ساختمانی و ساخت سازهای مدرن، دلیل انجام تحقیقات گسترده بر روی این ماده ساختمانی شده است. در این میان جهت رسیدن به پارامترهای مختلف، از مواد افزودنی در بتن استفاده شده است.میکروسیلیس و انواع روان کننده های بتن در سالهای اخیر به صورت بسیار زیادی در صنعت بتن وارد شده است. میکروسیلیس یکی از مصالح جایگزین سیمان برای تهیه بتن های توانمند محسوب میشود.روان کننده ها موجب بهبود کارایی و تغییر در نسبت آب به سیمان بتن و ارتقاء خواص مکانیکی بتن می شوند. مقاومت فشاری بتن مهمترین معیار برای ارزیابی کنترل کیفیت بتن می باشد. در این تحقیق ابتدا نمونه هایی از بتن با درصد های متفاوت میکروسیلیس ساخته و مورد آزمایش قرار گرفت، سپس در دو مقدار میکروسیلیس که بهترین نتایج مقاومت فشاری را کسب نمود با اضافه کردن فوق روان کننده باکاهنده قوی آب نمونه هایی ساخته و مورد آزمایش مقاومت فشاری قرار گرفتند. از نتایج بدست آمده مشخص شد که وجود تنها میکروسیلیس بعنوان ماده افزودنی در بتن نمی تواند زیاد کارساز باشد چرا که نیاز به انجام کامل واکنش هیدراتاسیون بوده که با افزایش آب میتوان موضوع را چاره سر کرد ،لیکن با مشکل افزایش نسبت آب به سیمان روبرو خواهیم شد. لذا با دخیل قرار دادن توأم افزودنی میکروسیلیس و فوق روان کننده، بطور چشمگیری نتایج مقاومت فشاری بتن و سایر پارامترهای پایایی بتن بهبود می یابد. اثرگذاری و نتیجه استفاده از میکروسیلیس زمانی بهبود می یابد و بتنی توانمند حاصل می شود که واکنش های بتن بخوبی شکل گرفته و باتوجه سطح ویژه بالا میکروسیلیس استفاده از فوق روان کننده اجتناب ناپذیر است.از نتایج تحقیق مشخص شد که استفاده توأم افزودنی میکروسیلیس با فوق روان کننده در درصد های بالای میکروسیلیس بسیار حائز اهمیت بوده و مقاومت های فشاری بالایی نسبت به بتن با میکروسیلیس و بدون روان کننده کسب میشود.