درخواست های همکاری

طرحی نو دراندازیم

فضای حاکم بر فعالیت‌های راه‌یاب ملل، فضایی پویا و بالنده و در عین حال قانون‌مدار و مشتری‌محور است. پایبندی به ارزش‌های انسانی پیش از هر اصل دیگری چارچوب فعالیت‌های راه‌یاب ملل را مشخص می‌کند.
صراحت و شفافیت، دوستی و صمیمیت، احترام متقابل، شرکت در فعالیت‌های جمعی و هم‌افزایی گروهی، یاد دادن و یاد گرفتن، انتقادپذیری و انعطاف‌پذیری از ویژگی‌های بارز فضای حاکم بر فعالیت‌های راه‌یاب ملل است.
برای حضور در راه‌یاب ملل باید بکوشید که موفق باشید و دیگران را در دست‌یابی به موفقیت یاری کنید.کارشناس معماری
کارشناس پیمان و رسیدگی (آقا)