برگزاری نشست همکاری با دانشگاه کردستان


1 سال پیش ، پنج شنبه 23 دی 1400

روز پنجشنبه مورخ 1400/10/23، در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر صادقی و معاونت توسعه و برنامه ریزی دانشگاه جناب آقای دکتر کبودوند پور و نیز ریاست محترم دانشکده فنی و مهندسی و تنی چند از مدیران حوزه های مرتبط، جلسه همکاری با اعضای هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور راه‌یاب ملل برگزار گردید.


در این جلسه مدیریت توسعه کارآفرینی، مراکز رشد و نوآوری دانشگاه کردستان در راستای رسالت‌های تعریفی خود در زمینه جذب شرکت‌ها و موسسات توانمند در زمینه‌های کسب و کارهای نوین، به بررسی امکانات همکاری با شرکت مهندسین مشاور راه‌یاب ملل در زمینه‌های شتاب‌دهی و همکاری‌های علمی، آموزشی و تحقیقاتی پرداخته شد و بنا گردید در ادامه این جلسه، تفاهم‌نامه‌ی همکاری فی مابین دانشگاه کردستان و شرکت مهندسین مشاور راه یاب ملل منعقد گردد.
بدون تصویر