برگزاری بیستمین دوره مسابقه تصاویر


1 سال پیش ، شنبه 12 شهریور 1401

بیستمین دوره ی مسابقات داخلی تصاویر مربوط به پروژه های شرکت در تاریخ 2 شهریور 1401برگزار شد و هدایایی به نفرات برتر اهدا شد.


به گزارش روابط عمومی راه یاب ملل،بیستمین دوره ی مسابقات داخلی تصاویر مربوط به پروژه های شرکت، در تاریخ  2 شهریور 1401برگزار شد و از بین 120 عکس ارسالی براساس استاندارد های موجود برای انتخاب عکس، 3 عکس برگزیده شد و هدایایی به نفرات برتر اهدا شد.
بدون تصویر