ابلاغ آئین نامه راههای ایران (آرا)،آئین نامه طرح هندسی راههای برون شهری،ضابطه شماره 1-800


2 سال پیش ، چهارشنبه 23 تیر 1400

آئین نامه راههای ایران (آرا)،آئین نامه طرح هندسی راههای برون شهری،ضابطه شماره 1-800 که از نوع گروه اول (لازم‌الاجرا) است، از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ گردید.


آيين نامه راههاي ايران (آرا) به منظور تكميل و يكپارچه سازی ضوابط فني حوزه راه، مشتمل بر تدوين و بازنگري تمام ضوابط مورد نياز مطالعات توجيهی، تهيه طرح، احداث، بهره برداری و نگهداری و بهسازی، با همكاری جامعه فنی و مهندسی كشور در دست تهيه بوده و به مرور نهايی و ابلاغ می شود.  مجموعه حاضر جلد اول از «آيين نامه راههای ايران» با عنوان «آيين نامه طرح هندسی راههای برونشهری» شماره ضابطه 1-800 است ،كه در دو بخش «مقررات طرح هندسی راههای برونشهری» و «ضوابط و معيارهای فنی طرح هندسی راههای برونشهری» تدوين شده است.

مجموعه راه‌یاب ملل، امسال نیز افتخار همکاری با سازمان برنامه و بودجه کشور در تهیه و تدوین این دستورالعمل را داشته است.
بدون تصویر