«بررسی خرابی های روسازی راه در مناطق کوهستانی *مطالعه موردی جاده سنندج-مریوان *»


3 سال پیش ، سه شنبه 15 تیر 1400

اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی

محور موجود سنندج-مريوان درمنطقه اي كوهستاني و سردسير بوده كه به بدليل پايانه مرز بين المللي باشماق مريوان با كشور عراق و توريستي بودن شهر زيباي مريوان با ترافيك ترانزيتي و سواري كه بعضا ترافيك مسير به حالت اشباع درمي آيد در حال بهره برداري قرار گرفته است. در بررسي هاي صورت گرفته و بازديدهاي ميداني نوع خرابي ها و احتمالات دلايل پيدايش آنها و بيشترين پارامترهاي اثرگذار در سطح كيفيت راه و خرابي آن ثبت و مكتوب شد. )

روسازي هاي آسفالتي موجود در كشورعموماً خيلي زودتر از عمر اسمي خود از بين مي روند و در مواردي هم با هزينه هاي زياد و روكش نمودن هاي مكرر باز هم نتيجه مطلوب حاصل نشده و پس از گذشت بخشي از دوره عمر خرابي هايي در سطح روسازي پديدار مي شود كه اين امر موجب هدر رفتن بسياري از منابع اقتصادي كشور مي گردد. عوامل بسياري در بروز خرابي ها در رويه هاي آسفالتي موثرند. بارهاي ترافيكي، بارگذاري، طرح بتن آسفالتي، دما، رطوبت، تنش هاي حرارتي، زهكشي نامناسب روسازي، كيفيت و خواص مصالح و عوامل طرح هندسي راه در بروز خرابي هاي زودرس در رويه هاي آسفالتي تاثير گذارند. محور موجود سنندج-مريوان درمنطقه اي كوهستاني و سردسير بوده كه به بدليل پايانه مرز بين المللي باشماق مريوان با كشور عراق و توريستي بودن شهر زيباي مريوان با ترافيك ترانزيتي و سواري كه بعضا ترافيك مسير به حالت اشباع درمي آيد در حال بهره برداري قرار گرفته است. در بررسي هاي صورت گرفته و بازديدهاي ميداني نوع خرابي ها و احتمالات دلايل پيدايش آنها و بيشترين پارامترهاي اثرگذار در سطح كيفيت راه و خرابي آن ثبت و مكتوب شد.

كلمات كليدي: خرابي روسازي، راه هاي آسفالتي، بارگذاري ترافيكي، زهكشي راه